Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adatvédelemi szabályzat

Fekete László egyéni vállalkozó

Adatvédelmi szabályzata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevezető rendelkezések

 

 

 

 

 

  1. Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: "Szabályzat") célja, hogy a

. Fekete László egyéni vállalkozó

Székhely: 6065, Lakitelek, Ifjúság útja 4.

Képviselője: Fekete László

Üzlet címe: -

Elektronikus levelezési cím: olcsopelus@gmail.hu

 

Nyilvántartási szám32852351

Adószám: 79600367-1-23

 

 

továbbiakban: "Adatkezelő") a személyes adatok kezelésével és védelmével kapcsolatos életviszonyokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályaival összhangban rendezze.

 

2. Ez a szabályzat meghatározza a Fekete László egyéni vállalkozónál az adatkezelés elveit, az adatkezelést magukban foglaló tevékenységi területeket, az adatkezelések és adatfeldolgozás feltételeit, a személyes adatok védelmének, az információs önrendelkezési jog érvényesítésének szabályait, valamint az adatbiztonság követelményeinek való megfelelést, továbbá a jogosulatlan adatkezelés megakadályozásának eszközeit; meghatározza az adatvédelem szempontjából fontos feladatokat, és szabályozza a felelősségi viszonyokat.

 

 

 

 

Személyi hatály

 

3. A szabályzat személyi hatálya a Fekete László egyéni vállalkozónál jogviszonyban álló természetes személyekre, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek természetes személy tagjaira és alkalmazottaira munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, továbbá szerződés alapján adatfeldolgozást végző személyekre terjed ki.

 

 

Értelmező rendelkezések

 

4. Az adatvédelmi rendelet, valamint az Infotv. fogalomrendszeréhez igazodva a jelen szabályzat alkalmazása során használt fogalmakon a következőket kell érteni:

 

a) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító alapján azonosítható;

 

b) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

c) profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

 

d) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 

e) nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

f) adatkezelő: a Fekete László egyéni vállalkozónál , amelyet az egyéni vállalkozó képvisel;

 

g) adatfeldolgozó: az a személy, aki a Fekete László egyéni vállalkozónál mint adatkezelő megbízásából az adatok kezelését végzi;

 

h) címzett: az a természetes vagy jogi személy, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

 

i) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

j) az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

k) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

l) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

m) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

5. A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

 

II. AZ ADATKEZELÉS TERÜLETEI

 

A szerződéses partnerek nyilvántartása

 

6. A szerződéses partnerek (Megbízók/Vevők, Szállítók) nyilvántartásának célja, hogy a jogviszonyban álló természetes és jogi személyek jogainak gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez, a számlázáshoz, a szolgáltatások igénybevételéhez, valamint a Partnerekkel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok a Fekete László egyéni vállalkozónál rendelkezésre álljanak.

 

7. A szerződéses partnerek (Megbízók/Vevők, Szállítók) nyilvántartási rendszere tartalmazza a nyilvános cégadatait (cégnév, székhely, telephely) a Fekete László egyéni vállalkozónál szemben fennálló kötelezettségeivel kapcsolatos adatokat, a vele szemben alkalmazott szankciókat, továbbá az elérhetőségük adatait. A nyilvános adatokon kívül egyes személyes adatokat (privát e-mail és mobiltelefon-szám) is tartalmaz az adatbázis.

 

8. A Fekete László egyéni vállalkozónál szerződéses partnerekre vonatkozó, üzleti szempontból nyilvános adatokat a Fekete László egyéni vállalkozónál . adatbázisában kezeli, tárolja. A szerződéses viszony megszűnésével egyidejűleg az adatok elérhetőségét a Fekete László egyéni vállalkozónál megszünteti, a személyes adatokat megsemmisíti.

 

9. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet a Fekete László egyéni vállalkozónál történő szerződéskötéskor nyilvánít ki.

 

 

Munkaügyi adatok

 

10. A Fekete László egyéni vállalkozónál a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló foglalkoztatottakra vonatkozóan személyes adatokat tárol. Ezek az adatok: név, születési név, anyja neve, lakcím, bankszámla száma, adóazonosító, TAJ-szám, iskolai végzettséget igazoló okirat, munkaszerződés. Az adatok tárolása papíralapú munkaügyi nyilvántartásban történik.

 

11. Az adatkezelés jogalapja, hogy az a Fekete László egyéni vállalkozónál mint munkáltatóra vonatkozó jogi kötelezettségek, mint pl. a foglalkoztatás bejelentése, adóhatóságnak, társadalombiztosításnak, illetve jogszabályok által előírt egyéb adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges.

 

12. Az adatfeldolgozást végző és az adatok biztonságáért felelős személy a Fekete László egyéni vállalkozónál munkaügyi feladatokat ellátó megbízottja.

 

 

Elektronikus megfigyelőrendszer működtetése

 

13. A Fekete László egyéni vállalkozónál a telephely épületére, annak főbejáratára, valamint a zárható parkolójára irányulóan elektronikus megfigyelőrendszert működtet. Az épület belső terei, ahol a munkavégzés folyik, megfigyelés alatt áll.

 

14. Az adatkezelés jogalapja, hogy arra a Fekete László egyéni vállalkozónálvagyonbiztonsághoz fűződő jogos érdekének védelme miatt van szükség.

 

15. A kamerák által rögzített anyag a Fekete László egyéni vállalkozónál nincs.

 

 

 

Informatikai üzemeltetés

 

16. A Fekete László egyéni vállalkozónál . nyilvántartási rendszere, informatikai üzemeltetése a Fekete László egyéni vállalkozónál tulajdonában lévő hardver-eszközök által történik.

 

 

III. AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

 

 

Általános elvek

 

17. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Személyes adatot gyűjteni csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet és azokat a céllal összeegyeztethető módon szabad kezelni.

 

18. A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell, lenniük és a szükséges információkra kell korlátozódniuk, továbbá pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; a pontatlan személyes adatokat helyesbíteni vagy törölni kell.

 

19. Az adattárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok biztonságát a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, a véletlen adatvesztéssel, megsemmisüléssel vagy károsodásával szemben is.

 

20. Az adatkezelő felelős a felsorolt követelményeknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie ennek a megfelelésnek az igazolására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fekete László egyéni vállalkozónál . adatkezelésének különös szabályai

 

21. Az érintettektől adatszolgáltatást kérni, adatot felvenni kizárólag olyan körben lehet, amely

a) foglalkoztatottak esetében jogszabály rendelkezéséből, vagy

b) más adatszolgáltató esetében erre irányuló megállapodásból vagy az érintett egyoldalú jognyilatkozatából következik.

 

22. A Fekete László egyéni vállalkozónál kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyek az érintett azonosítására alkalmasak. Ezen kívül eső személyes adatot kérni, felvenni az érintettől nem szabad. A Fekete László egyéni vállalkozónál nem kezel az Infotv. szerint különleges adatnak minősülő személyes adatokat.

 

23. Az adatfeldolgozás során a személyes adatokkal kapcsolatban tilos olyan műveletet végezni, amely profilalkotásnak tekinthető, vagy az adatokat profilalkotásra alkalmassá teszi.

 

24. A Fekete László egyéni vállalkozónál által kezelt adatok közül azokat, amelyekről nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy azokat a tagvállalkozás üzleti céllal megadott, nyilvános adatainak kell tekinteni (e-mail cím, mobiltelefon-szám), személyes adatként kell kezelni.

 

25. Az adatfeldolgozást végzőknek biztosítaniuk kell, hogy az általuk kezelt személyes adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Ha azt észlelik, hogy a nyilvántartási rendszerhez jogosultsággal nem rendelkezők is hozzáférhetnek, kötelesek ezt a rendszer üzemeltetőjének és egyidejűleg az Egyesület főtitkárának jelezni.

 

 

 

 

Hozzáférés a nyilvántartási rendszerekhez

 

27. Az érintetteken kívül kizárólag olyan személyek férhetnek hozzá a személyes adatokat is tartalmazó nyilvántartási rendszerhez, akiknek ez munkakörüknél vagy megbízatásuknál, fogva a feladataik ellátásához nélkülözhetetlen (felhasználók). A nyilvántartási rendszerhez való hozzáférést a Fekete László egyéni vállalkozónál az adatkezelést végző alkalmazottainak/szerződéses kapcsolatban álló alkalmazottainak, könyvelőnek az ügyvezető, illetve a szakmai vezetője engedélyezi, és egyben meghatározza a jogosultság tartalmát, illetve terjedelmét.

 

 

 

Adattovábbítás

 

28. Személyes adatot továbbítani kizárólag jogszabály rendelkezése vagy az érintett írásban kifejezett hozzájárulása alapján szabad. A hozzájáruló nyilatkozatban egyértelműen meg kell határozni a címzettet, akinek az adatot továbbítani lehet. A hozzájárulást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az érintett ugyanilyen nyilatkozata szükséges a személyes adat nyilvánosságra hozatalához.

 

 

 

Felelősség az adatvédelmi szabályok érvényesüléséért

 

29. A Fekete László egyéni vállalkozónál adatfeldolgozást végző személyek a foglalkoztatási jogviszonyuktól függően munkajogi, illetve polgári jogi felelősséggel tartoznak az adatkezelési szabályok betartásáért. A szabályok vétkes megszegésével okozott kárt mind az érintetteknek, mind a Fekete László egyéni vállalkozónálkötelesek megtéríteni.

 

30. Az adatfeldolgozónak jelentenie kell, ha adatvédelmi incidenst észlel, vagy ha a felelősségi körébe tartozó személyes adatokhoz illetéktelen hozzáférésről szerez tudomást. A bejelentésre az adatkezelést engedélyező (ügyvezető és szakmai vezető) a szükséges intézkedést haladéktalanul megteszi.

 

31. Ha adatfeldolgozó vagy hozzáférésre jogosult személy az adatvédelmi szabályokat vétkesen megszegi, munkavállaló vagy megbízott esetén az ügyvezető/szakmai vezető az ügyet a tudomására jutástól számított 8 napon belül kivizsgálja, és további 8 napon belül a szükséges munkáltatói intézkedést megteszi, vagy polgári jogi jogviszony alapján lehetséges következményeket érvényesíti.

 

 

 

 

 

 

IV. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

32. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a vállalkozás bármelyik elérhetőségén.

 

33. Az érintett kérelmére a Fekete László egyéni vállalkozónál tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

34. A Fekete László egyéni vállalkozónál a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadja a tájékoztatást. A valóságnak meg nem felelő személyes adat helyesbítéséről egyidejűleg intézkedni kell.

 

 

Helyesbítéshez való jog

 

35. A személyes adatot a Fekete László egyéni vállalkozónál törli, ha

a) kezelése jogellenes,

b) az érintett kéri,

c) hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve hogy a törlést törvény nem zárja ki,

d) az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy

e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

 

36. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 

Tiltakozás

 

37. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) az adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelést törvény rendelte el,

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

38. A Fekete László egyéni vállalkozónál az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha a tiltakozás indokolt, a Fekete László egyéni vállalkozónál köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 

Jogorvoslat

 

40. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

41. Ha az érintett úgy véli, hogy az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértették, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság eljárásának feltételei és elérhetősége a http://www.naih.hu címen található.

 

 

 

 

 

 

V. HATÁLYBALÉPÉS

 

 

42. Ez a Szabályzat 2018. 05.20. napon lép hatályba.